Špongia 2009

Športové programovanie oči neodpudzujúcich grafických interaktívnych aplikácií

Viete, že...

Na plagáte je fraktál Mengerova špongia?

Na stiahnutie

Oficiálnu verziu pravidiel si môžete stiahnuť vo formáte doc alebo pdf (tretia verzia vydaná k 19.9.2009):

spongia2009-pravidla.pdf
spongia2009-pravidla.doc

Pravidlá

ŠPONGIA – Pravidlá

Špongia je súťaž v programovaní počítačových hier, ktorú poriada Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium (ŠpMNDaG) pod záštitou kabinetu matematiky, fyziky a informatiky.

V hlavných úlohách:

 1. Porota
  1. Má troch až piatich členov
  2. Predseda poroty vymýšľa zadanie
  3. Porota hodnotí výsledné programy a rozhoduje o udelení cien
 2. Účastníci
  1. Súťaže sa zúčastňujú tímy žiakov ZŠ, SŠ a gymnázií (starší sa môžu zúčastniť exhibične – súťaže sa teda nezúčastňujú)
  2. Tím má 1-6 členov, pričom jeden z členov tímu je kapitán
  3. Každý účastník môže byť nanajvýš v jednom tíme

Forma súťaže

Súťaž sa skladá z dvoch častí – z programovacej časti a vyhodnotenia.

 1. Programovacia časť
  1. Programovacia časť trvá 18 dní
  2. Prvý deň sa zverejní zadanie a najneskôr posledný deň na pravé poludnie treba porote odovzdať program
  3. Programovacia časť prebieha vo voľnom čase súťažiacich
  4. Súťažiaci môžu programovať v ľubovoľnom programovacom jazyku
  5. Môžu sa používať aj cudzie "zdroje" (obrázky, hudba...) (viď nižšie), ale vlastné budú hodnotené lepšie
  6. Súťažiaci môžu používať vopred pripravené vlastné zdrojové kódy, obrázky, hudbu a pod.
  7. Pokiaľ súťažiaci používajú cudzie knižnice, musia rešpektovať ich licencie
 2. Vyhodnotenie
  1. Trvá jeden deň
  2. Vyhodnotenie prebehne verejne na gymnáziu Školy pre mimoriadne nadané deti Skalická 1.
  3. Najprv bude mať každý tím prezentáciu vlastného programu
   1. Prezentuje sa odovzdaná verzia programu
   2. Prezentácia programu bude trvať cca 15-20 min. (podľa počtu zúčastnených tímov, počas súťaže bude rozsah upresnený).
   3. K dispozícii bude PC, dataprojektor, súťažiaci si môžu doniesť vlastné notebooky. (V prípade potreby ďalších pomôcok kontaktujte organizátorov.)
   4. Odporúčame, aby si každý tím urobil prezentáciu v PowerPointe príp. inom obdobnom programe
  4. Po prezentáciách bude nasledovať vyhodnotenie v rôznych kategóriách (viď nižšie) a udeľovanie cien
  5. Poobede v pracovný deň pred dňom prezentácií budú mať súťažiaci možnosť svoje hry nahrať a odskúšať na počítačoch, na ktorých sa bude prezentovať. V prípade, že nebudete mať vlastný počítač s inštaláciou, túto možnosť výrazne odporúčame využiť, pretože čas inštalácie sa inak započíta do času prezentácie.

Ako odovzdať program

Hodnotené kategórie

V zátvorke je uvedená váha kategórie, celkový súčet je 100 bodov.

Termíny súťaže pre rok 2009

8. 10. Uzávierka prihlasovania tímov (štvrtok)
9. 10. Vyhlásenie zadania (piatok)
9. 10 – 26. 10. Programovacia časť
26. 10. Termín odovzdania programov (pondelok)
2. 11. Možnosť predinštalácie a generálka (pondelok)
3. 11. Vyhodnotenie (utorok)

Záverečné ustanovenia

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu pravidiel do 3 dní pred vyhlásením zadania. Porota má právo diskvalifikovať nejaký tím:

 1. Pri porušení pravidiel
 2. Pri nedodržaní zadania
 3. Pri porušení morálnych alebo etických zásad
 4. Vo výnimočných prípadoch ak to uzná za vhodné z iných dôvodov

Toto je tretia verzia tohto dokumentu vydaná k 19. 9. 2009.

Kontakt

Web: www.smnd.sk/main/spongia
E-mail: spongia@smnd.sk
Kontaktná osoba: Anino Belan alebo Michal Szabados

Príklad súboru spongia-info.txt

Názov tímu: Jožo&Fero-soft
Názov hry: Jožo in the jungle
Vývojové prostredie a prostriedky: Dev-C++, Allegro, OpenGL

Obrázky:
pozadie.jpg – internet
hrac.bmp – internet
myska.bmp – Windows

Hudba:
podklad.mp3 – Kopala studienku (ľudová)
copala_studienku.mp3 – www.ludovky.sk