logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Spolupráca

 

Naša škola je už tretíkrát úspešne zapojená do Projektu Sokrates, a to s našimi partnerskými školami vo Viedni – Rakúsko, Wurzburgu a Miesene – Nemecko, Nijmeegene – Holandsko a Toruni – Poľsko. Rovnako spolupracuje s vysokými školami, a to predovšetkým s Prírodovedeckou fakultou UK, Matematicko-fyzikálnou fakultou UK, Lekárskou fakultou UK a Pedagogickou fakultou UK.

V súčasnom období školský rok 2010/2011 škola pre mimoriadne nadané deti  sídli v dvoch budovách a to prvý stupeň na Teplickej ulici č. 7 a Gymnázium na Skalickej ulici č. 1 v Bratislave. Kvalitné výsledky zabezpečuje mladý, kreatívny pedagogický zbor, ktorý tvorí 80 pedagógov a psychológov. Títo vytvárajú a zabezpečujú potrebné podmienky pre vzdelávanie t.j. rozvíjanie výkonového a formovanie osobnostného potenciálu tejto skupiny intelektovo nadaných žiakov. Na škole sa to týka celkove 650 žiakov z toho 275 na primárnom vzdelávaní (I. stupeň) a 385 na sekundárnom vzdelávaní (gymnázium). Aktuálne podľa Programu APROGEN sa na Slovensku vzdeláva cca 3 500 žiakov, z toho na škole v Bratislave 636 žiakov.

Komfortné podmienky takmer rodinného typu, ktoré sú v škole sa odrážajú vo vysokej efektivite práce s nadanými žiakmi. O tom, že škola zabezpečuje aj podporné, akceptujúce prostredie vhodné pre tento typ žiakov svedčí i to, že každoročne pribudne na našej škole mnoho žiakov z iných škôl, kde nie sú zabezpečené optimálne podmienky pre rozvoj nadaného žiaka so všetkými jeho charakteristikami a špecifikami. Práve aj preto je akceptovaná ako jediná škola svojho druhu na Slovensku, ale i v širšom európskom kontexte.

Vzhľadom na získané skúsenosti s nadanými deťmi v tejto oblasti pôsobí aj ako poradenské a školiace metodické centrum pre ostatné školy s triedami pre nadané deti na Slovensku. Realizujeme nielen alternatívny, moderný vzdelávací program, ale organizujeme aj metodické a pracovné semináre pre učiteľov nadaných detí, organizujeme konferencie s medzinárodnou účasťou a podieľame sa na vydávaní odbornej literatúry k danej problematike. Aj keď Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium pôsobí ako odborné pracovisko na vysokej úrovni, dodnes nemá udelený status špecializovaného pracoviska a taktiež nebolo zatiaľ zriadené ani Centrum pre nadanie a talent o ktoré sme žiadali už v roku 1996.

 

Partnerské školy

 

Spolupráca so zahraničnými školami:

- Sir Karl Popper schule Viedeň, Rakúsko

- Deutschhaus Gymnasium, Wurzburg, Nemecko

- Gimnazijum I Liceum akademickej, Toruň, Poľsko

- Gymnázium Buďánka, Praha, Česká republika

- Gymnasium Nijjmeegene , Holandsko

- Gymnasium Meissen, Nemecko.

 

Spolupráca s fakultami vysokých škôl:

- Filozofická fakulta UK, Bratislava

- Pedagogická fakulta UK, Bratislava

- Lekárska fakulta UK, Bratislava

- Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

- Matematicko-fyzikálna fakulta UK, Bratislava

- Chemicko-technologická fakulta UK, Bratislava

- Univerzita Hradec Králové.

 

Spolupráca s vedeckými inštitúciami:

-       ECHA - Európska rada pre vysoké schoponosti

-       WCGTC - Svetová rada pre nadané a talentované deti

-       ECHA – STAN Praha - Společnost pro talent a nadání

-       VÚDPaP – Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

-       ICIE - International Centre for Innovation in Education, Paris

Spolupracujuce školy

 

Realizačné pracoviská projektu alternatívnej starostlivosti o nadané deti v ZŠ, kde sa vyučujú nadaní žiaci podľa Programu APROGEN

Od r. 1993 - Bratislava, ŠpMNDaG, Teplická 7

Od r. 1997 - Nitra, ZŠ Benkova 3

                  Košice, ZŠ Krosnianska 4

                  Rimavská Sobota, ZŠ P. Dobšinského 17.

Od r. 1998 – Ružomberok, ZŠ Bystrická cesta 14

                  Prešov, ZŠ Šmeralova 25

Od r. 1999 – Topoľčany, ZŠ Tríbečská

Od r. 2000 – Šaľa, Krátka 2

Od r. 2001 – Poprad, ZŠ 29. Augusta 171/144

                  Trenčín, ZŠ Kubranská cesta 80

Od r. 2002 – Levice, ZŠ M.R. Štefánika 34

                  Trnava, ZŠ Vančurova 38

                  Prievidza, ZŠ Mariánska 19

                  Žiar nad Hronom, ZŠ Jilemnického 2

                  Bytča, ZŠ Ulica mieru 18

Od r. 2003 – Žilina, ul. Sv. Gorazda

                  Martin, ZŠ ul. Budovateľov

                  Spišská Nová Ves, ZŠ Ing. Kožucha

                  Michalovce, ZŠ Okružná 17

Od r. 2004 – Kežmarok, ZŠ Nižná brána 8

                  Považská Bystrica, ZŠ Slov.partizánov 33/53

                  Komárno, ZŠ Pohraničná 9

                  Nové Zamky, ZŠ Devínska ul.

Od r. 2005 – Humenné, ZŠ Hrnčiarska

Od r. 2006 – Sereď, ZŠ Komenského

                  Pezinok, ZŠ Na Bielenisku

                  Zvolen, ZŠ Jilemnického